* Phí kích hoạt 01 Tin cho thuê để hiển thị tới Người thuê: 0.1 USD
* Phí đưa Tin cho thuê vào nhóm tin nổi bật: 1 USD

Tạo tài khoản